“Эрдэнэт Үйлдвэр” ХХК-ийг 2016-2035 онд хөгжүүлэх хаалт-хөгжлийн концепци боловсруулахтай холбоотой нийгэм эдийн засгийн үнэлгээний суурь судалгаа

Lorem ipsum